BẠN QUÊN CHI TIẾT TÀI KHOẢN?

TênSố văn bảnBan hànhCập nhậtTải về
Đơn giá 285

Đơn giá xây lắp đường dây tải điện

285/QĐ-NLDK 23/02/2004 13/06/2016 Tải về
Đơn giá 286

Đơn giá lắp đặt trạm biến áp

286/QĐ-NLDK 23/2/2004 13/06/2016 Tải về
Đơn giá An Giang 2007

2007 15/06/2016 Tải về
Đơn giá An Giang 2016

UBND tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang (đơn giá năm 2016) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 1172/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 1173/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 1174/QĐ-UBND).
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 1175/QĐ-UBND).

1172/QĐ-UBND 1173/QĐ-UBND 1174/QĐ-UBND 1175/QĐ-UBND 27/04/2016 20/12/2017 Tải về
Đơn giá Bình Dương 2007

Căn cứ nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1776/BXD-VP 05/2007/TT-BXD 16/08/2007 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Bình Dương 2013

Bộ đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013 gồm các phần: Phần Xây dựng (bổ sung) - Định mức theo QĐ số 1091/QĐ-BXD; Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD; Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 1173/QĐ-BXD.

1923/QĐ-UBND 1458/SXD-KTVLXD 806/QĐ-UBND 08/08/2013 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Bình Dương 2014

UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 2210/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung), hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở công văn số 1811/SXD-KTVLXD.

2210/QĐ-UBND 1811/SXD-KTVLXD 10/09/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Bình Dương 2017

Bộ Đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chi phí vật liệu theo mặt bằng Quý II/2017 (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đơn giá nhân công được xác định trên cơ sở mức lương đầu vào tương ứng với từng vùng. Vùng I là 2.500.000 đồng/tháng bao gồm: Thành phố Thủ Dầu Một; các thị xã (Thuận An; Dĩ An; Bến Cát; Tân Uyên) và các huyện (Bàu Bàng; Bắc Tân Uyên). Vùng II là 2.200.000 đồng/tháng bao gồm các huyện (Phú Giáo; Dầu Tiếng) và khi áp dụng Bộ Đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo hệ số Knc = 0,88. Đơn giá máy và thiết bị thi công khi áp dụng cho các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng thì được tính chuyển đổi theo hệ số Kmtc = 0,98.

2783/QĐ-UBND 2784/QĐ-UBND 2786/QĐ-UBND 2787/QĐ-UBND 12/10/2017 20/12/2017 Tải về
Đơn giá Bình Phước 2014

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD của bộ Xây dựng về việc hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, liên sở Tài chính-Xây dựng có công văn thông báo giá vật liệu Xây dựng năm 2014 số: 393/TB-LS, 2811/TB-LS.

393/TB-LS 2811/TB-LS 20/02/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Bình Thuận 2014

Căn cứ công văn số 996/UBND-ĐTQH ngày 22/3/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, ngày 17 tháng 02 năm 2014 Sở Xây dựng có công văn số 275/SXD-KTTH công bố giá vật liệu xây dựng.

275/SXD-KTTH 996/UBND-ĐTQH 17/02/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Bình Thuận 2016

Gồm các phần sau;
-Khảo sát
-Xây dựng
-Lắp đặt
-Sửa chữa

1340/QĐ-UBND 16/05/2016 10/10/2016 Tải về
Đơn giá Bình Định 2014

Căn cứ công bố số 5522/UBND-KTN, 5523/UBND-KTN, 5524/UBND-KTN, 5525/UBND-KTN, 5526/UBND-KTN, 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh. Ngày 24 tháng 1 năm 2014 Sở Xây dựng trình công văn số: 65/SXD-QLXD v/v áp dụng bộ đơn giá xây dựng.

65/SXD-QLXD 5522/UBND-KTN 5523/UBND-KTN 5524/UBND-KTN 24/01/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Bưu điện 2007

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP, ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ Bưu chính Viễn thông, ngày 03 tháng 01 năm 2007 Bộ Bưu chính Viễn thông có công văn số 01/2007/TT-BBCVT.

01/2007/TT-BBCVT 90/2002/NĐ-CP 157/2004/NĐ-CP 217/2003/QĐ-TTg 03/01/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Bưu điện 258

Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông theo quy định hiện hành của nhà nước về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

258/BTTTT-KHTC 09/02/2009 23/06/2016 Tải về
Đơn giá Bạc Liêu 2007

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ; định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo các quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 và số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng;
Xét các tờ trình số 677, 678, 680/TTr-LS ngày 13/10/2006 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính,

23/2006/QĐ-UBND 20/10/2006 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Bắc Giang 2006-2010

Căn cứ thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình, 04 /CBVLXD-LS công bố chi phí xây dựng .

04/2010/TT-BXD 05 /CBVLXD-LS 04 /CBVLXD-LS 06 /CBGVLXD-LS 31/05/2010 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Bắc Giang 2013

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quí 4 trên tỉnh Bắc Giang , căn cứ quyết định số 475/2013 /QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

475/2013 /QĐ-UBND 164/QĐ-SXD 07/10/2013 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Bắc Giang 2017

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang gồm các phần sau:
Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
Tập đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); Phần khảo sát; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc  Giang.

678/QĐ-UBND 11/10/2017 20/12/2017 Tải về
Đơn giá Bắc Kạn 2013

Căn cứ quyết định số 2286/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 1447/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá một số VLXD trong tỉnh kèm theo văn bản số 48/SXD-KTTH

48/SXD-KTTH 2286/2010/QĐ-UBND 1447/2010/QĐ-UBND 28/01/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Bắc Ninh 2008

Căn cứ văn bản số 402/UBND-XDCB của chủ tịch UBND Tỉnh về việc ủy quyền công bố giá VLXD, sau khi khảo sát thị trường, Sở Xây dựng công bố bảng giá VLXD từ 1 tháng 3 năm 2008 khu vực trung tâm các Huyện, Thành phố Bắc Ninh ban hành kèm theo công bố 01/CB-SXD.

402/UBND-XDCB 01/CB-SXD 10/04/2008 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Bắc Ninh 2017

22/01/2018 Tải về
Đơn giá Bến Tre 2007

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 906/TTr-SXD, ngày 14 tháng 12 năm 2007 UBND tỉnh Bến Tre có công văn số 4892/UBND-TMXDCB về việc công bố đơn giá xây dựng công trình.

4892/UBND-TMXDCB 4891/UBND-TMXDCB 4890/UBND-TMXDCB 14/12/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Cao Bằng 2013

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ; Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ;
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ;Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình 325/TTr-SXD ngày 19 tháng 3 năm 2013, UBND Tỉnh Cao Bằng công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng.

327/QĐ-UBND 236 /CBLS-STC-SXD 25/03/2013 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Cà Mau 2007

Ngày 21 tháng 09 năm 2006 UBND tỉnh Cà Mau có các công văn số 31/QĐ-UBND, 32/QĐ-UBND, 33?QĐ-UBND quyết định đơn giá xây dựng công trình bao gồm phần khảo sát và lắp đặt.

31/QĐ-UBND 32/QĐ-UBND 33/QĐ-UBND 21/09/2006 24/04/2015 Tải về
Đơn giá Côn Đảo 2011

Ngày 22/7/2011, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND v/v công bố Đơn giá Xây dựng công trình phần xây dựng huyện Côn Đảo và Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND v/v công bố Đơn giá Xây dựng công trình phần lắp đặt huyện Côn Đảo.

30/2011/QĐ-UBND 31/2011/QĐ-UBND 22/7/2011 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Cần Thơ 2006

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 664/TTr.SXD ngày 14/9/2006, UBND Cần Thơ ban hành Bộ đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình, phần khảo sát áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2144/QĐ-UBND 27/09/2006 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Cần Thơ 2014

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng có công văn thông báo tương ứng về đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

02 /SXD - QLCLXD 05/SXD-QLCLXD 07/SXD-QLCLXD 06/02/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Hà Giang 2006

1728/2006/QĐ-UBND 27/06/2006 30/07/2016 Tải về
Đơn giá Hà Nam 2012

Căn cứ thông tư số 02/2011/TT-BXD của bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng, sở Xây dựng tỉnh Hà Nam đưa ra công bố 579/CB-SXD về chỉ số giá xây dựng.

579/CB-SXD 02/2011/TT-BXD 25/07/2012 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Hà Nam 2013

Căn cứ nghị định số 124/2007/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, ngày 27 tháng 1 năm 2013 liên sở Tài chính-Xây dựng có công bố số 01/2013/CBGVL-LS về việc giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

124/2007/NĐ-CP 01/2013/CBGVL-LS 27/01/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Hà Nội 2008

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ; Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND. UBND TP HN QUYẾT ĐỊNH công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội- phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

17/2008/QĐ-UBND 05/2007/TT-BXD 15/2008/QĐ-UBND 99/2007/NĐ-CP 03/2008/NĐ-CP 99/2007/NĐ-CP 31/3/2008 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hà Nội 2009

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ;Thông tư số 05/2007/TT-BXD; Thông tư số 07/2007/TT-BXD; Văn bản số 1778/BXD-VP ;Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý;
Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 10338/TTr-LS ngày 17/12/2009,

6829/QĐ-UBND 1778/BXD-VP 1778/BXD-VP 29/12/2009 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Hà Nội 2014

Một số đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt. Áp dụng đơn giá nhân công tại Quyết định 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố

798/QĐ-UBND 798/QĐ-UBND 798/QĐ-UBND 2015 10/06/2016 Tải về
Đơn giá Hà Nội 2015

Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2015 của UBND Thành phố về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố-Phần xây dựng và lắp đặt

798/QĐ-UBND 12/02/2015 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Hà Tây 2006

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tây cũ

27/08/2006 03/11/2016 Tải về
Đơn giá Hà Tĩnh 2008

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ;Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2007/TT-BXD; Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ;
Thực hiện văn bản số 606/UBND-XD ;Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 117/TTr-SXD. Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo văn bản này Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 01/4/2008.

676/UBND-XD 26/03/2008 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hà Tĩnh 2011

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ;Thông tư số 04/2010/TT-BXD ;Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ;Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 600/SXD-KTXD. UBND Tỉnh Hà Tĩnh Công bố Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

3181/QĐ-UBND 29/09/2011 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hà Tĩnh 2016

Căn cứ: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Thông tư số 06/2016/TT-BXD, Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Là cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác có thể thâm khảo áp dụng.
Áp dụng kể từ ngày 10/5/2016
Đói với những công trình hoặc gói thầu các công việc chưa có đơn giá hoặc không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xác định đơn giá, báo cáo Sở Xây dựng xem xét chấp thuận trước khi áp dụng

41/SXD-KTXD 10/5/2016 29/06/2016 Tải về
Đơn giá Hòa BÌnh 2006

19/2006/QĐ-UBND 16/2006/QĐ-UBND 18/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hòa Bình 2015

Ngày 08/12/2015 UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 1563/UBND-CNXD để thay thế cho bộ đơn giá xây dựng công trình đã được công bố tại Văn bản số 2107/UBND- XDCB ngày 6/11/2007.

1563/UBND-CNXD 08/12/2015 03/06/2017 Tải về
Đơn giá Hưng Yên 2006

Áp dụng quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 29/08/2006 về việc áp dụng đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ba gồm các quyết định cụ thể: Phần xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND, Phần khảo sát số 113/2006/QĐ-UBND, ngày 29/08/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.

111/2006/QĐ-UBND 112/2006/QĐ-UBND 113/2006/QĐ-UBND 29/08/2006 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Hưng Yên 2014

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ; số 83/2009/NĐ-CP ; 112/2009/NĐ-CP ;Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ;
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 99/TTr-SXD ngày 03/12/2014,

20/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Hưng Yên 2016

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên 2016 theo quyết định số 3206/QĐ-UBND, 3207/QĐ-UBND, 3209/QĐ-UBND, 3210/QĐ-UBND, 3211/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2016 và thay thế các QĐ số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; CV số 409/CV-SXD ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Bộ đơn giá đã tính lương nhân công với mức lương đầu vào là 2.079.260 đồng/tháng, căn cứ theo Hướng dẫn số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/06/2016 của Sở Xây dựng Hưng Yên.
– Giá điện: 1.518 đ/kWh, theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương cho các ngành sản xuất, điện áp dưới 6kV, giờ bình thường;
– Giá xăng, dầu lấy theo công bố ngày 20/9/2016, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với mức giá: xăng Ron 92: 14.754,55 đ/lít; dầu Diesel (0,05S): 11.136,36; dầu Ma zút: 8.854,55 đ/lít.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: theo quyết định 3211/QĐ-UBND

3206/QĐ-UBND 3207/QĐ-UBND 3209/QĐ-UBND 3210/QĐ-UBND 29/12/2016 14/04/2017 Tải về
Đơn giá Hải Dương 2006

Căn cứ Quyết định 4244/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng công trình-Phần xây dựng, Quyết định 4245/2006/QĐ-UBND phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hải dương

4244/2006/QĐ-UBND 4245/2006/QĐ-UBND 11/12/2006 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Hải Dương 2016

Bộ đơn giá gồm:
- Phần xây dựng
- Phần lắp đặt
- Phần khảo sát
- Phần sửa chữa

2230/QĐ-UBND 2231/QĐ-UBND 2232/QĐ-UBND 2233/QĐ-UBND 2234/QĐ-UBND 23/08/2016 14/04/2017 Tải về
Đơn giá Hải Phòng 2006

Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2155/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2154/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 2156/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND thành phố Hải Phòng

2155/2006/QĐ-UBND 2154/2006/QĐ-UBND 2156/2006/QĐ-UBND 29/09/2006 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hải Phòng 2010

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ; Định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD-VP; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 220/TT-SXD ngày 02/12/2009, UBND TP HP Công bố kèm theo Quyết định này “Tập đơn giá Xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

2539/QĐ-UBND 2540/QĐ-UBND 1779/BXD-VP 1779/BXD-VP 17/12/2009 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Hải Phòng 2014

Căn cứ văn bản số 7358/UBND-XD ngày 08/12/2009 của UBND Thành phố Hải Phòng v/v đăng ký giá, kê khai giá công khai thông tin về giá đối với sản phẩm hàng hóa VLXD, văn bản 3562/UBND-XD chứng nhận hợp quy công khai thông tin về giá với sản phẩm, hàng hóa VLXD. Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng có công văn số 04/CBG-SXD công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố.

04/CBG-SXD 7358/UBND-XD 3562/UBND-XD 21/05/2014 24/04/2015 Tải về
Đơn giá Hải Phòng 2017

02/02/2018 Tải về
Đơn giá Hải Đảo 2015

Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2690/QĐ-UBND 2689/QĐ-UBND 2688/QĐ-UBND 23/12/2014 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Hậu Giang 2013

Căn cứ công văn số 281/UBND-NCTH ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, ngày 16/01/2014 Sở Xây dựng tỉnh có công văn số 49/SXD-KTXD công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

49/SXD-KTXD 281/UBND-NCTH 18/02/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Khánh Hòa 2014

Một số đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát và sửa chữa công trình. Kèm theo Quyết định 2841/QĐ-UBND ngày 19/05/2014.

2841/UBND-XDNĐ 667/QĐ-UBND 668/QĐ-UBND 669/QĐ-UBND 670/QĐ-UBND 19/05/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Khánh Hòa 2015

Ngày 28/08/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành QĐ số 2369/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng, Phần Lắp đặt (Sửa đổi, bổ sung). Công bố kèm theo Quyết định này gồm 02 phần: Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt .

2369/QĐ-UBND 588/QĐ-BXD 587/QĐ-BXD 28/08/2015 18/03/2017 Tải về
Đơn giá Kiên Giang 2007

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số112/2006/NĐ-CP ;Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD;Thông tư số 04/2005/TT-BXD ;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 426/TTr-LSXD-TC ngày 16/05/2007 về việc ban hành bộ đơn giá xây

1006/QĐ-UBND 46/2002/QĐ-UB 46/2002/QĐ-UB 07/06/2007 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Kiên Giang 2014

Căn cứ công văn số 3522/VP-KTCN ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, ngày 18 tháng 02 năm 2014 sở Xây dựng tỉnh có công văn số 103/CB-SXD công bố đơn giá đơn giá vật liệu xây dựng.

103/CB-SXD 3522/VP-KTCN 1074/CB-SXD 1248/CB-SXD 18/02/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Kon Tum 2007

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ; Nghị định số 118/2005/NĐ-CP; Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ; Thông tư số 16/2005/TT-BXD; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Kon Tum tại tờ trình số 73/TTr-BĐG ngày 26 tháng 6 năm 2006,

28/2006/QĐ-UBND 30/06/2016 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Lai Châu 2006

Quyết định UBND tỉnh Lai Châu số 08/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bổ sung đơn giá xây dựng cơ bản trong tỉn, ban hành kèm theo quyết định số 56/2006/QĐ-UBND.

56/2006/QĐ-UBND 08/2007/QĐ-UBND 18/04/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Lai Châu 2013

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìn, liên sở tài chính xây dựng tỉnh có công văn 84/TBLS-TC-XD. Thông báo giá VLXD trong địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013.

84/TBLS-TC-XD 28/03/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Lao Cai 2107

02/02/2018 Tải về
Đơn giá Long An 2014

Sở Xây dựng tỉnh Long An công bố Chỉ số giá xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 197/QĐ-SXD ngày 06/08/2014, Công văn Số: 984/CBG-SXD ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Long An.

197/QĐ-SXD 984/CBG-SXD 06/08/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Long An 2016

- Bộ đơn giá Long An (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

3084/QĐ-UBND 27/07/2016 02/03/2017 Tải về
Đơn giá Lào Cai 2008

Căn cứ quyết định số 356/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy hoạch bổ sung các mỏ VLXD trong địa bàn tỉnh, liên sở Tài chính-Xây dựng đưa ra thông báo 23/LS TC-XD-TBG về giá vật liệu xây dựng đến nơi xây lắp trong địa bàn Tỉnh.

23/LS TC-XD-TBG 356/QĐ-UBND 25/02/2008 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Lào Cai 2016

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc:
– Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;
– Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
– Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát;

4434/QĐ-UBND 08/12/2016 20/12/2017 Tải về
Đơn giá Lâm Đồng 2007

Thực hiện văn bản số 4356/UBND-XD ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giá vật liệu xây dựng, liên sở Xây dựng-Tài chính co công văn số 109/CBLS-XD-TC về giá các nguyên vật liệu xây dựng trong tỉnh.

109/CBLS-XD-TC 4356/UBND-XD 07/02/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Lâm Đồng 2016

Gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 128/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 129/QĐ-UBND).
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 126/QĐ-UBND).
5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị (QĐ số 130/QĐ-UBND).

126/QĐ-UBND 127/QĐ-UBND 128/QĐ-UBND 129/QĐ-UBND 130/QĐ-UBND 19/01/2016 14/07/2016 Tải về
Đơn giá Lạng Sơn 2012

02/CBGVLXD-SXD 03 /CBGVLXD-SXD 04/CBGVLXD-SXD 05/CBGVLXD-SXD 07 /CBGVLXD-SXD 10/CBGVLXD-SXD 01/CBGVLXD-SXD 1705/QĐ-UBND 30/3/2012 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Nam Định 2014

Bộ Đơn giá khảo sát và xây dựng công trình 2014 đã được UBND tỉnh Nam Định công bố tại các văn bản Số 2680/QĐ-UBND, số 2675/QĐ-UBND, số 2676/QĐ-UBND, số 2677/QĐ-UBND, số 2678/QĐ-UBND, số 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014

2680/QĐ-UBND 2675/QĐ-UBND 2676/QĐ-UBND 2677/QĐ-UBND 2678/QĐ-UBND 2679/QĐ-UBND 31/12/2014 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Nghệ An 2008

Căn cứ văn bản số 8209/UBND-CN; 8210/UBND-CN ngày 12/12/2007 của UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước theo các tập Đơn giá xây dựng công trình, liên sở Xây dựng-Tài chính có công văn số 690/LS-TC-XD công bố giá VLXD.

690/LS-TC-XD 8209/UBND-CN 8210/UBND-CN 13/04/2008 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Nghệ An 2011

Căn cứ theo quyết định số 785/QĐ.UBND-CN và 787/QĐ.UBND-CN ngày 18 tháng 03 năm 2011 của UBND tỉnh Nghệ An, liên sở Tài chính-Xây dựng có công văn số 875/LS-TC-XD công bố giá VLXD trong tỉnh năm 2011.

875/LS-TC-XD 785/QĐ.UBND-CN 787/QĐ.UBND-CN 01/07/2011 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Nghệ An 2015

gày 16/12/2015 UBND tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 5911/QĐ-UBND,5912/QĐ-UBND, 5913/QĐ-UBND, 5914/QĐ-UBND, 5915/QĐ-UBND, 5916/QĐ-UBND, 5917/QĐ-UBND

5911-5917/QĐ-UBND 5911/QĐ-UBND 5912/QĐ-UBND 5913/QĐ-UBND 5914/QĐ-UBND 5915/QĐ-UBND 5916/QĐ-UBND 5917/QĐ-UBND 16/12/2015 13/07/2016 Tải về
Đơn giá Ninh Bình 2006

Ngày 28/12/2006 liên sở Tài chính-Xây dựng tỉnh ninh bình có công văn số 354/LS-TC-XD về việc quy định giá xây dựng trên địa bàn tỉnh bao gồm:
Phần Xây dựng số 1665/2006/QĐ-UBND , Phần lắp đặt số 2446/2006/QĐ-UBND.

354/LS-TC-XD 1665/2006/QĐ-UBND 2446/2006/QĐ-UBND 28/12/2006 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Ninh Bình 2013

Căn cứ luật xây dựng ngày 26/11/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa ra các công văn số 168/QĐ-UBND, 872/QĐ-UBND, 873/QĐ-UBND quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình bao gốm phần xây dựng , lắp đặt và sửa chữa.

873/QĐ-UBND 872/QĐ-UBND 168/QĐ-UBND 14/03/2013 26/11/2013 30/07/2016 Tải về
Đơn giá Ninh Bình 2016

20/12/2017 Tải về
Đơn giá Ninh Thuận 2014

Căn cứ công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng , sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận có các công văn đi kèm công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2295/SXD-QLXD 1515/SXD-QLXD 73/SXD-QLXD 10/01/2014 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Ninh Thuận 2015

Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2015)

88/2015/QĐ-UBND 86/2015/QĐ-UBND 87/2015/QĐ-UBND 89/2015/QĐ-UBND 15/12/2015 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Phú Thọ 2006

22/04/2015 Tải về
Đơn giá Phú Thọ 2008

Căn cứ công bố 21/CB-LN liên ngành về giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng thực hiện từ ngày 15 tháng 6 năm 2008. Công văn số 760/UBND-XD1của UBND tỉnh về công bố giá VLXD, công văn 7763/BTC-ĐT.

21/CB-LN 760/UBND-XD1 7763/BTC-ĐT 18/07/2008 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Phú Thọ 2011

Áp dụng chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 1.400.000đ/tháng. Chi phí máy và thiết bị thi công được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công kèm theo quyết định 4323/UBND-KT1 ngày 24/11/2011.

4324/UBND-KT1 4325/UBND-KT1 4326/UBND-KT1 4327/UBND-KT1 2011 30/03/2015 Tải về
Đơn giá Phú Thọ 2015

Ngày 23/12/2015 UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 5322/UBND-KT6, 5323/UBND-KT6, 5324/UBND-KT6, 5325/UBND-KT6 để thay thế cho bộ đơn giá xây dựng công trình đã được công bố tại Văn bản số 4324/UBND-KT1, 4325/UBND-KT1, 4326/UBND-KT1, 4327/UBND-KT1 ngày 24/11/2011.

5324/UBND-KT6 5323/UBND-KT6 5322/UBND-KT6 5325/UBND-KT6 5321/UBND-KT6 23/12/2015 07/06/2017 Tải về
Đơn giá Phú Yên 2007

Căn cứ công văn số 7763/BTC-ĐT của Bộ Tài chính và công văn số 1550/UBND-KTXD của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông báo VLXD, ngày 28 tháng 02 năm 2011 sở Tài chính có công văn số 320/STC-CSVG về việc thông báo giá VLXD trên địa bàn tỉnh.

320/STC-CSVG 7763/BTC-ĐT 1550/UBND-KTXD 28/02/2011 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Phú Yên 2016

20/12/2017 Tải về
Đơn giá Quảng Bình 2012

QĐ 1001/2012/QĐ-UBND 2359/QĐ-CT 03/05/2012 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Quảng Bình 2013

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2013 sửa đổi và bổ sung vào Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình công bố kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh.

2147/QĐ-UBND 09/09/2013 08/03/2017 Tải về
Đơn giá Quảng Nam 2006

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ;các Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng và lắp đặt; Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ;các Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 và Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 278/TT-XD ngày 16/11/2006 về việc đề nghị ban hành Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt tỉnh Quảng Nam,

3399/QĐ-UBND 24/11/2016 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Quảng Ngãi 2014

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm các bộ đơn giá: Đơn giá xây dựng công trình : Phần Xây dựng (QĐ số 188/QĐ-UBND); Phần Lắp đặt (QĐ số 189/QĐ-UBND). Công văn Sở Xây dựng số 1959/SXD-KTKHXD&HT ngày 08/12/2014 công bố giá VLXD.

1959/SXD-KTKHXD&HT QĐ số 188/QĐ-UBND QĐ số 189/QĐ-UBND 08/12/2014 24/04/2015 Tải về
Đơn giá Quảng Ngãi 2016

13/06/2017 Tải về
Đơn giá Quảng Ninh 2006

Bộ đơn giá bao gồm 3 phần:
- Phần xây dựng theo quyết định 3777/2006/QĐ-UBND
- Phần lắp đặt theo quyết định 3778/2006/QĐ-UBND
- Phần khảo sát theo quyết định 3779/2006/QĐ-UBND

3777/2006/QĐ-UBND 3778/2006/QĐ-UBND 3779/2006/QĐ-UBND 28/11/2006 12/09/2016 Tải về
Đơn giá Quảng Ninh 2012

Căn cứ quyết định số 1788 /2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư liên Sở Xây dựng-Tài chính ra công bố số 2468/2012/CB/LN-XD-TC về đơn giá vật liệu tỉnh Quảng Ninh, công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ninh tháng 06 năm 2012 theo công văn Số: 1289/2012/CB/LN-XD-TC.

1788 /2012/QĐ-UBND 2468/2012/CB/LN-XD-TC 1289/2012/CB/LN-XD-TC 05/12/2012 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Quảng Ninh 2014

Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành QĐ số 3163/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa đổi, bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công bố kèm theo Quyết định này gồm 06 phần

3163/QĐ-UBND 1172/QĐ-BXD 1173/QĐ-BXD 3482/2012/QĐ-UBND 3600/2012/QĐ-BXD 588/QĐ-BXD 587/QĐ-BXD 19/12/2014 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Quảng Trị 2014

Căn cứ quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc qui định cơ chế quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh. Liên Sở Xây dựng-Tài chính đưa ra công bố giá VLXD, vật tư thiết bị bình quân phổ biến trên địa bàn tỉnh.

21/2009/QĐ-UBND 223/CB/STC-SXD 14/02/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Sóc Trăng 2013

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng có công văn số 01/SXD-CSXD về việc công bố giá VLXD bán lẻ tại các cửa hàng thuộc thành phố Sóc Trăng.

01/SXD-CSXD 05/02/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Sơn La 2012

Theo công văn số 98/CBGVLXD-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về công bố giá một số VLXD tháng 12/2012 trên địa bàn tỉnh.

98/CBGVLXD-SXD 05/02/2013 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Sơn La 2014

Căn cứ công văn số 1634/STC-QLGCS Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng có công văn số 721/SXD-QLHD về việc công bố giá nguyên vật liệu xây dựng tại tỉnh.

721/SXD-QLHD 27/06/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Sơn La 2016

Bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm các phần sau:
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
- Phần Khảo sát xây dựng
- Phần xây dựng
- Phần Lắp đặt
- Phần Sửa chữa.

2413/QĐ-UBND 11/10/2016 14/04/2017 Tải về
Đơn giá Thanh Hóa 2011

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 2648/SXD-KTXD về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh ngày 01 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 3597/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng.

3597/QĐ-UBND 2648/SXD-KTXD 01/11/2011 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Thanh Hóa 2012

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ; Thông tư số 04/2010/TT-BXD;Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) Công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2768/SXD-KTXD ngày 10/10/2012 về việc đề nghị công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) tỉnh Thanh Hóa,

3500/QĐ-UBND 24/10/2012 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Thanh Hóa 2017

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa năm 2017 công bố kèm theo QĐ số 246/QĐ-UBND, 247/QĐ-UBND, 248/QĐ-UBND, 249/QĐ-UBND đã tính lương nhân công với mức lương đầu vào là 2.050.000 đồng/tháng, căn cứ theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa; giá ca máy theo Quyết định 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

1. Phần Xây dựng: theo quyết định số 247/QĐ-UBND
2. Phần Lắp đặt: theo quyết định 249/QĐ-UBND
3. Phần Khảo sát: theo quyết định 248/QĐ-UBND
4. Phần Sửa chữa: theo quyết định 246/QĐ-UBND

247/QĐ-UBND 249/QĐ-UBND 248/QĐ-UBND 246/QĐ-UBND 20/01/2017 22/01/2018 Tải về
Đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh 2016

Bộ đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND đã tính lương nhân công với mức lương đầu vào là 2.350.000 đồng/tháng qui định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Khi lập dự toán với bộ đơn giá 3384/QĐ-UBND các bạn không cần phải sử dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công tại bảng THKP (ngoài trừ công trình tại huyện Cần Giờ phải điều chỉnh Knc = ...).

3384/QĐ-UBND 16/07/2016 13/03/2017 Tải về
Đơn giá Thành phố Hồ Chí Minh-XPC40 năm 2014

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 2112/SXD-KTXD v/v công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh), cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.

2112/SXD-KTXD 13/2008/CT-UBND 1551/BXD-KTXD 18/03/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Thái Bình 2006

Thực hiện công văn số 2716/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc xây dựng đơn giá xây dựng. Ngày 21 tháng 12 năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có công văn số 72/2006/QĐ-UBND quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh.

72/2006/QĐ-UBND 2716/BXD-KTTC 21/12/2006 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Thái Bình 2013

UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1110/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bộ đơn giá gồm 03 phần như sau: Phần khảo sát; Phần xây dựng; Phần lắp đặt.

1110/QĐ-UBND 02/SXD-QLKT 445/XD-QLKT 31/05/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Thái Nguyên 2006

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ;Thông tư số 04/2005/TT-BXD ; Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ;Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD .Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước về tiền lương nhân công trong xây dựng cơ bản;Căn cứ giá ca xe máy và thiết bị thi công công trình xây dựng của tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1432/2006/QĐ-UBND ngày 12/07/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ giá vật liệu tính trong đơn giá XDCB của tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 9192/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên;Theo đề nghị của Sở Xây đựng tại Tờ trình số 932/TTr-SXD ngày 09/10/2006,

2279/2006/QĐ-UBND 24/2005/QĐ-BXD 33/2005/QĐ-BXD 28/2005/QĐ-BXD 16/10/2006 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Thái Nguyên 2012

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đưa ra công văn số 44/2012/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số danh mục đơn giá trong Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản công bố tại Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND Tỉnh.

44/2012/QĐ-UBND 65/2011/QĐ-UBND 07/12/2012 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Thái Nguyên 2013

Do sơ xuất trong khâu nhập số liệu cho nên khi in ấn có sai sót số liệu tại trang 117 và trang 118 trong Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên công bố tại Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011. Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1701 Về việc đính chính số liệu trong Bộ Đơn giá này. Theo đó, phần đính chính là Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng đã ban hành số liệu tại trang 117 và trang 118. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh đã phê duyệt.

1701/QĐ-UBND 30/8/2013 11/06/2016 Tải về
Đơn giá Thái Nguyên 2015

30/08/2016 Tải về
Đơn giá Thừa Thiên Huế 2006

Ngày 28 tháng 12 năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn quyết định về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh bao gồm công văn phần xây dựng và lắp đặt.

2967/2006/QĐ-UBND 2970/2006/QĐ-UBND 28/12/2006 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Thừa Thiên Huế 2014

Dùng để tham khảo, áp dụng trong công tác lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình xây dựng, giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư công theo luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2841/QĐ-UBND 2842/QĐ-UBND 2843/QĐ-UBND 2844/QĐ-UBND 31/12/2014 11/06/2016 Tải về
Đơn giá Tiền Giang 2013

07/LS-XD-TC 10/5/2013 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Tp.Hồ Chí Minh

1193/UBND 0000-00-00 19/03/2015 Tải về
Đơn giá Trà Vinh 2007

Ngày 12/01/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ra quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về ban hành qui định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

01/2007/QĐ-UBND 07/2006/TT-BXD 12/01/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Tuyên Quang 2014

Căn cứ báo cáo số 109/UBND-QLĐT của UBND Thành phố, Công văn 739/SXĐ-QLKT về việc xác định mặt bằng giá nhân công và ca máy thi công thực tế.

22/04/2015 Tải về
Đơn giá Tuyên Quang 2014

Căn cứ báo cáo số 109/UBND-QLĐT của UBND Thành phố, Công văn 739/SXĐ-QLKT về việc xác định mặt bằng giá nhân công và ca máy thi công thực tế.

109/UBND-QLĐT 739/SXĐ-QLKT 63 /CBLS/XD - TC 24/01/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Tây Ninh 2013

Thực hiện nghị định số 112/2009/NĐ-CP của chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình, liên Sở Tài chính-Xây dựng đưa ra các công bố giá bán một số loại VLXD.

112/2009/NĐ-CP 101/CB-VLXD-LS 1331/CB-VLXD-LS 1201/CB-VLXD-LS 1003/CB-VLXD-LS 861/CB-VLXD-LS 754/CB-VLXD-LS 30/01/2013 30/08/2013 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Tây Ninh 2015

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh tại Tờ trình số 322/TTr-SXD ngày 17/9/2014, UBND Tỉnh Tây Ninh Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

364/QĐ-UBND 20/03/2015 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Vĩnh Long 2007

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ.UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long “v/v công bố hệ thống đơn giá xây dựng công trình, thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long", giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long thực hiện công bố hệ thống đơn giá xây dựng công trìnhg trên địa bàn tỉnh. Ngày 25 tháng 12 năm 2007 Sở Xây dựng tỉnh có công văn số 204/SXD.

204/SXD 2504/QĐ.UBND 25/12/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Vĩnh Phúc 2006

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;Quyết định số 33/2005/QD-BXD ;Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 895/TTr-SXD ngày 26/9/2006.

72a/2006/QĐ-UBND 72c/2006/QĐ-UBND 72b/2006/QĐ-UBND 29/09/2006 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Vĩnh Phúc 2014

Sửa đổi, bổ sung đơn giá xây dựng công trình. Chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000 đ/tháng, bảng giá ca máy theo định số 72d/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006

563/QĐ-UBND 2014 14/04/2015 Tải về
Đơn giá Vĩnh Phúc 2016

Gồm 3 phần:
- Phẩn khảo sát
- Phần xây dựng
- Phần lắp đặt

2606/QĐ-UBND 12/08/2016 21/09/2016 Tải về
Đơn giá Vĩnh Phúc 2017

20/12/2017 Tải về
Đơn giá Vũng Tàu 2006

4596/2006/QĐ-UBND 4597/2006/QĐ-UBND 15/12/2006 07/06/2016 Tải về
Đơn giá Vũng Tàu 2014

Quyết định số 55/2014/QĐ/UBND ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xác định, điều chỉnh mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu.

55/2014/QĐ/UBND 159/QĐ/SXD 12/11/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Vũng Tàu 2015

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng đã được UBND tỉnh công bố tại văn bản số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008

483/QĐ-UBND 813/UBND-VP 09/3/2015 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Yên Bái 2013

Ủy ban nhân nhân tỉnh Yên Bái công bố bộ đơn giá phần Xây Dựng, Lắp Đặt, Khảo Sát, Sửa Chữa, Giá Ca Máy tỉnh Yên Bái năm 2013 theo quyết định số 2151, 2150, 2148, 2149, 1249.

2151/2013/UBND-XD 2150/2013/UBND-XD 2148/2013/UBND-XD 2149/2013/UBND-XD 04/10/2013 02/06/2016 Tải về
Đơn giá duy tu Hà Nội 2008

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố, bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông.

39/2008/QĐ-UBND 41/2008/QĐ-UBND 27/06/2008 22/04/2015 Tải về
Đơn giá hầm lò

31/08/2016 Tải về
Đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp 2007

Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, ngày 18 tháng 06 năm 2007 Bộ Xây dựng trình công văn số 1781/BXD-VP về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

1781/BXD-VP 99/2007/NĐ-CP 18/06/2007 23/04/2015 Tải về
Đơn giá trạm biến áp 2009

Bộ Công Thương đã ban hành kèm theo các quyết định số 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 các tập định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp, ngày 05/08/2009 bộ Công thương ra công văn số 7606/BCT-NL xây dựng đơn giá xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp.

7606/BCT-NL 6060/QĐ-BCT 6061/QĐ-BCT 05/08/2009 23/04/2015 Tải về
Đơn giá xây dựng Gia Lai 2013-2014

Căn cứ công văn số 645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng Gia Lai V/v lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014.

77/QĐ-SXD 645/SXD-QLHĐXD 38/2011/QĐ-UBND 15/10/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Điện Biên 2006

N/A

N/A N/A 20/04/2017 Tải về
Đơn giá Điện Biên 2012

Căn cứ Thông báo số 20/TB-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, sở Tài chính-Xây dựng đưa ra công bố 475/CBGVLXD/XD-TC về giá VLXD trong tỉnh năm 2012.

475/CBGVLXD/XD-TC 20/TB-UBND 13/009/2012 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Đà Nẵng 2006

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 880/SXD-GĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2006,

90/2006/QĐ-UBND 89/2006/QĐ-UBND 14/10/2006 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Đà Nẵng 2008

Ngày 30 tháng 12 năm 2008 iên Sở Tài chính-Xây dựng có công văn số 1577/LSXD-TC về việc thông báo giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng.

1577/LSXD-TC 30/12/2008 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Đà Nẵng 2016

Đơn giá Xây dựng số 9073/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mức lương đầu vào được sử dụng là : 2.210.000 VNĐ.
Đơn giá Lắp đặt số 9072/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mức lương đầu vào được sử dụng là : 2.210.000 VNĐ.
Đơn giá Khảo sát số 9074/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mức lương đầu vào được sử dụng là : 2.210.000 VNĐ.

9072/QĐ-UBND 9073/QĐ-UBND 9074/QĐ-UBND 29/12/2016 08/04/2017 Tải về
Đơn giá Đăk Lak 2006-2009

Căn cứ công văn số 2131/UBND-CN của UBND tỉnh Đắk Lak về việc điều chỉnh giá nguyên vật liệu xây dựng, ngày 16 tháng 1 năm 2009 sở Xây dựng có công văn số: 54/SXD-CV công bố giá vật liệu xây dựng.

54/SXD-CV 2131/UBND-CN 16/01/2009 23/04/2015 Tải về
Đơn giá Đăk Lăk 2013

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ;Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung);Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 04/5/2013,

18/2013/QĐ-UBND 44/2008/QĐ-UBND 14/06/2013 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Đăk Lăk 2015

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau: Phần Xây dựng, lắp đặt, Phần Lắp đặt, Phần Sửa chữa.

50/2015/QĐ-UBND 51/2015/QĐ-UBND 52/2015/QĐ-UBND 53/2015/QĐ-UBND 54/2015/ QĐ-UBND 55/2015/QĐ-UBN 17/12/2015 03/06/2016 Tải về
Đơn giá Đăk Nông 2014

Căn cứ vào nghị định số 112/2009/NĐ- CP, công văn số 595/UBND-CN. Liên Sở Xây Dựng - Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1+2 năm 2014

115/LS:XD-TC 06/03/2014 01/06/2016 Tải về
Đơn giá Đồng Nai 2006

8777/QĐ-UBND 8778/QĐ-UBND 8779/QĐ-UBND 21/09/2006 02/06/2016 Tải về
Đơn giá Đồng Nai 2016

Bộ đơn giá Đồng Nai (2016) công bố đơn giá nhân công và máy thi công theo 3 vùng lương khác nhau (lương vùng I, vùng II và vùng III). Để thuận lợi cho việc lập dự toán, thẩm tra dự toán theo từng vùng được thuận lợi, ADTPro đã tổ chức dữ liệu đơn giá Đồng Nai (2016) theo vùng lương, cụ thể như sau:
1. Đồng Nai (2016 - ĐG V.I): TP Biên Hòa; các huyện: các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom;
2. Đồng Nai (2016 - ĐG V.II): Thị xã Long Khánh; các huyện: Định Quán, Xuân Lộc;
3. Đồng Nai (2016 - ĐG V.III): Các huyện: Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ;

Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

 

1901/QĐ-UBND 1902/QĐ-UBND 1903/QĐ-UBND 1904/QĐ-UBND 20/06/2016 29/08/2016 Tải về
Đơn giá Đồng Nai-XPC40 năm 2014

Căn cứ công văn số 2696/UBND-CNN của UBND Tỉnh về việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng quí IV trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai

2696/UBND-CNN 10152/UBND-KT 1227/CBLS-SXD-STC 09/06/2014 22/04/2015 Tải về
Đơn giá Đồng Tháp 2013

Căn cứ thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, liên sở Tài chính-Xây dựng có các công văn điều chỉnh, qui định giá một số vật tư, vật liệu xây dựng trong tỉnh.

254/CB-LS 538/CB-LS 04/2010/TT-BXD 07/02/2013 23/04/2015 Tải về
Đơn giá đường dây 2009

Bộ đơn giá 7606/BCT-NL được ban hành dựa trên QĐ số số 6160/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương v/v công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp và QĐ số 6161/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương v/v công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện.

7606/BCT-NL 6160/QĐ-BCT 05/08/2009 23/04/2015 Tải về
Đơn gái Điện Biên 2017

Bộ đơn giá bao gồm:
-Đơn giá xây dựng
-Đơn giá lắp đặt
-Đơn giá khảo sát
-Đơn giá sửa chữa
-Đơn giá thí nghiệm vật liệu

130/QĐ-SXD 16/02/2017 14/04/2017 Tải về
Định mức 1161

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ

1161/QĐ-BXD 15/12/2009 13/06/2016 Tải về
Định mức 13

Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Là căn cứ để xây dựng đơn giá, lập dự toán cho các dự án công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của Nhà nước

13/2004/QĐ-BVHTT 01/4/2004 21/09/2016 Tải về
Định mức 1780

Định mức thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dùng.

1780/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về
Định mức 1781

Định mức thí nghiệm đường dây và trạm biến áp

1781/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về
Định mức 1782

Định mức lắp đặt máy, thiết bị

1782/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về
Định mức 2273

Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị

2273/BXD-VP 10/11/2008 13/06/2016 Tải về
Định mức 2274

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

2274/BXD-VP 10/11/2008 13/06/2016 Tải về
Định mức 26

Định mức dự toán bể chứa, đường ống dẫn xăng dầu

26TM/KH-QĐ 11/01/1995 13/06/2016 Tải về
Định mức 4970: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp

Bộ định mức này là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

4970/QĐ-BCT 21/12/2016 20/12/2017 Tải về
Định mức 587, 588

Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt.

587/QĐ-BXD 588/QĐ-BXD 29/05/2014 13/06/2016 Tải về
Định mức 593

Định mức sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì cây xanh đô thị.

593/QĐ-BXD 30/05/2014 21/07/2016 Tải về
Định mức 900

Định mức dự toán Duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố kèm theo QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

Định mức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

900/QĐ-UBND 23/02/2011 13/01/2017 Tải về
LÊN ĐẦU